خير مقدم مدير كل استاندارد استان كرمانشاه به رياست محترم جمهوريبه گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد استان كرمانشاه محمودرضا نيازي مدير كل استاندارد استان كرمانشاه در پيامي حضور ریاست محترم جمهوری اسلامي ايران را به استان كرمانشاه خیرمقدم عرض نمود.
در اين پيام آمده است:
خداوند سبحان را شاكريم كه در این ایام، توفيق ميزباني از رئيس جمهور محترم جناب آقاي دكتر حسن روحانی و اعضای محترم هیات دولت تدبیر و امید، نصيب مردم شهید پرور استان كرمانشاه شده است و اميد و نشاط و سر زندگي را بر فضاي شهر جاري ساخته است.
بي شك اين حضور پر بركت، منشاء آثار و بركات فراوان بوده و  بررسي و پيگيري مصوبات پيشين، اتخاذ تصميمات راه گشا در  خصوص كارهاي رو به اتمام و تصويب طرح هاي جديد، زمينه ها و فرصت هاي مغتنمي هستند كه در پرتو اين سفر  با ارزش شكل خواهند گرفت.
اداره كل استاندارد استان كرمانشاه حضور ریاست محترم جمهوری و هیات محترم دولت را به استان كرمانشاه خیرمقدم عرض نموده،  آرزوي توفيق روزافزون براي دولت محترم تدبير و اميد تحت زعامت مقام معظم رهبري را دارد.